top of page

Tjenester

Landskapsarkitektur

 

Plan og Ressurs tilbyr tradisjonelle landskapsarkitettjenester som utarbeidelse av utomhusplaner i tilknytning til barnehager- og skoler, parker, gater, plasser og torg. Vi utarbeider material- og plantebeskrivelser etter oppdragsgivers ønsker. Vi utarbeider 3D-modeller (prosjektering) etter oppdragsgivers ønsker, som blant annet kan benyttes i maskinstyring på anleggsmaskiner.  

 

Reguleringsplaner (område- og detaljregulering)

 

Plan og Ressurs tilbyr kommuner, grunneiere og utbyggere tjenester med rådgiving og utarbeiding av komplette detaljreguleringsplaner for boliger, fritidsbebyggelse, masseuttak og lignende. I tillegg til selve arealplanen tilbyr vi produksjon av temaplaner og analyser, konsekvensutredninger etc. Vi kan også være behjelpelig med digitalisering av reguleringsplaner for andre planleggere. 

 

Kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner

 

Vi tilbyr tjenester knyttet til alle deler av prosessen ved rullering av kommune(del)plan(er), fra oppstart av planarbeidet med planprogram og varsling, analyser og vurderinger, utarbeiding av plandokument og plankart med bestemmelser.

Innspill til kommune(del)plan / søknader og situasjonsplaner for grunneiere 

Plan og Ressurs AS bistår grunneiere i forhold til vurdering av plansituasjon og offentlige krav ved arealdisponeringer på eiendommer: Utarbeidelse av innspill til kommune(del)planer, søknad om tiltak på eiendom, konsesjonssøknader for masseuttak, dispensasjon fra gjeldende plan etc. I forbindelse med søknader lager vi situasjonsplaner i ulik detaljeringsgrad, med eventuelle terrengmodeller i 3D og snittegninger ved behov. 

 

Temaplaner, konsekvensanalyser, o.l. 

 

Innenfor ulike fagfelt kan det være behov for å sammenstille, systematisere og kartfeste informasjon innenfor områder som f.eks. bebyggelse- og landskap, universell utforming, landbruk, friluftsliv, vilt- og kulturminneforvaltning. Vi kan sammenstille flere tema i en analyse og/ eller være behjelpelig med å utarbeide komplette konsekvensanalyser av f. eks temaene bebyggelse- og landskap, gjerne i kombinasjon med 3D-modeller.  All geografisk informasjon utarbeides iht gjeldende SOSI standard eller andre format (eks. DWG/DXF, IFC, KOF, SHAPE etc) etter avtale.

 

3D modeller 

 

På flere av oppdrag våres prosjekterer vi terreng  i 3D. 3D modeller kan benyttes til maskinstyring i anleggsmaskiner, men også være presentasjons modeller hvor bebyggelse og landskap står i fokus. 3D-modeller kan utformes som enkle byggegroper for én eiendom, til å omfatte komplette felt for bolig- og fritidsbebyggelse hvor vi detaljerer veger, eksisterende og nytt terreng og plasserer bygninger i landskapet. 

Andre tjenester

 

I tilfeller hvor andre fagdisipliner inngår i prosjektet og/ eller i større prosjekter med behov for økt bemanning, har Plan og Ressurs AS et nært samarbeid med Numedalhus AS, Heggelien Oppmåling AS og Friis Arkitekter AS med felles kontorfelleskap på Rødberg, hvorav sistnevnte også sitter i samme kontorlokaler på Kongsberg. Her kan vi tilby arkitektkompetanse og landmålingstjenester som oppmåling i felt, utstikking og profilering av terreng.  

 

bottom of page